Water infiltratie-onderzoek

Het infiltreren van hemelwater van daken en andere verharde oppervlakken in de bodem vindt tegenwoordig algemeen plaats.

Om het ontwerp en de uitvoering van een waterinfiltratiesysteem in goede banen te leiden en gedurende meerdere jaren een goede werking te garanderen zijn een aantal onderzoeken en berekeningen noodzakelijk.

De volgende aanpak beschrijft systematisch welke onderzoeken verricht moeten worden en welke gegevens noodzakelijk zijn om een goed ontwerp te kunnen maken.

Het onderzoek dient in situ te worden uitgevoerd. Het verzamelen van algemene gegevens omtrent bodemopbouw en hydrologische gesteldheid is gewenst en zinvol, maar geeft nooit voldoende informatie om een ontwerp op te kunnen baseren. Wel geeft deze achtergrondinformatie inzicht in de mate van intensiteit van onderzoek en eventueel specifieke problemen die verwacht kunnen worden met bodemopbouw en niveau van grondwater.

Het in het terrein uit te voeren onderzoek bestaat uit handboringen, met beschrijving van de resultaten conform NEN 5104. Naast deze informatie wordt een aan de hand van de bodemmonsters geschatte doorlaatfactor vermeld.

De gewenste diepte van de boring wordt bepaald door de bodemopbouw, de fluctuatie in grondwaterstand en het voorontwerp en eerste gedachten omtrent aanleg van een infiltratiesysteem.

Nadat de boring op diepte is gekomen wordt een filterbuis geplaatst om instorten van het boorgat te voorkomen. Daarna wordt, teneinde de grond boven de grondwaterspiegel te verzadigen, 20 à 30 liter water aan het boorgat toegevoegd. Eventueel wordt dit enige malen herhaald. Daarna wordt een hoeveelheid van 15 tot 30 liter water in het boorgat gebracht, waarna gedurende een periode van 10 tot 20 minuten wordt gemeten hoe snel het in het boorgat gebrachte water wegzijgt. De mate waarin dit plaatsvindt geeft de doorlaatfactor van de bodem weer. Middels de omgekeerde Hooghoudt methode wordt aan de hand van de zaksnelheid van het water in het boorgat de doorlaatfactor berekend.

Om een ontwerp voor een infiltratiesysteem te kunnen maken is naast de bodemopbouw en de doorlaatfactor een ontwerpneerslag noodzakelijk. Ook is het mogelijk op basis van werkelijke neerslag over een aantal jaren en de benodigde berging in het infiltratiesysteem te berekenen.

Nadat de benodigde berging is berekend moet een ontwerp voor het infiltratiesysteem worden opgezet. Daarbij dient een keuze te worden gemaakt uit de op de markt beschikbare materialen en dient deze keuze te worden afgestemd op de voor het project locatie specifieke omstandigheden zoals met name bodemopbouw en infiltratiemogelijkheden. Bovendien is een essentiële keuze of er gekozen wordt voor bovengrondse infiltratie via een wadi systeem of voor ondergrondse infiltratie via een systeem van buizen of kratten.

In nauw overleg met opdrachtgever zal een definitieve keuze worden gemaakt.

Deel deze pagina