Geohydrologische adviezen

Door Koops Grondmechanica kunnen de navolgende diensten en adviezen worden geleverd op het gebied van de geohydrologie.

Geohydrologisch onderzoek en verzamelen informatie:

 • Verzamelen en interpreteren historische gegevens
 • Geofysisch onderzoek
 • Hydrologisch veldonderzoek, karteringen, plaatsen peilbuizen
 • Registratie van grondwaterstanden door middel van divers
 • Put- en pompproeven, opzet, uitvoering, en interpretatie
 • Infiltratie van neerslag, onderzoek, ontwerp systemen

Ontwerp en Berekeningen: 

 • Ontwerp put- en pompproeven
 • Gevolgen van aanleg van ontgrondingen en waterpartijen
 • Gevolgen peilwijzigingen open water
 • Afkoppelen en Infiltratie van neerslag
 • Neerslaghoeveelheid en overstort vereisten
 • Benodigde bergingscapaciteit
 • Ontwerp van infiltratiesysteem, wadi, sleuven, putten, filters
 • Waterbezwaar en Capaciteit
 • bemalingen
 • brandputten
 • drinkwaterwinning
 • beregening
 • Gevolgen voor de omgeving van onttrekkingen
 • zettingen en maaiveldsdalingen
 • droogteschade
 • gevolgen bodem en grondwaterverontreinigingen
 • natuur schade
 • op andere grondwateronttrekkingen en/of infiltraties
 • Warmte-koude opslag systemen
 • Terreinontwatering en drainagesystemen
 • Beheersing en Verwijdering Grondwaterverontreinigingen

Vergunningsaanvragen:   

 • Aanvragen en indienen van meldingen en vergunningen:
 • Bemalingen en Grondwateronttrekkingen
 • Ontgrondingen
 • Infiltratie van water en retourbemalingen
 • Lozingen van grondwater

Kosten: 

 • Raming van kosten van realisatie
 • Budgetbewaking tijdens uitvoering

Uitvoering:  

 • Toezicht op uitvoering hydrologische werken
 • voorbereiding en controle realisatie hydrologische werkzaamheden
 • controle onttrekkingsdebieten
 • controle grondwaterstanden in omgeving
 • administratie van de uitvoering

Deel deze pagina